Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
9. - 11. marec 2020 V. sústredenie
900,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 30. marec 2020 - 4. apríl 2020
354,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie 30. apríl 2020
90,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel 6. máj 2020
90,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

7. máj 2020

90,–
Správa registratúry a archív organizácie. 25. - 29. máj 2020

384,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.3. 2019 termín presunutý na 25. máj 2020 90,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 4. jún 2020 84,–
Všeobecné správne konanie 16. apríl 2020
90,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–