Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online 27.10. 2020 online - webinár
90,–
Správa registratúry a archív organizácie. 1.2. - 5. 2. 2021

384,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.3. 2019 1.2.2021 90,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 1.3. - 6.3.20201
384,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
Október 2021
900,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel 2021
90,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 2021 84,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

2021

90,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–