Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ

 25. október 2018

0,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 26. november -                    1. december 2018
354,–
Všeobecné správne konanie 3. december 2018
78,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie 11. december 2018 78,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava, 200 hod.
1. štvrťrok 2019
900,–
Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie.

1. štvrťrok 2019

342,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane nových a pripravovaných noviel 1. štvrťrok 2019
78,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona č.395/2002 Z. z. vrátane novely č. 266/2015 Z.z. 1. štvrťrok 2019
78,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 1. štvrťrok 2019 78,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
Verejné obstarávanie a zmeny vo VO v praxi, výklad zákona č. 343/2015 Z.z. podľa záujmu
198,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

1. štvrťrok 2019

78,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–