CraftEdu kurz pre montážnika okien

Kód:


Registrácia

 

Montážnik okien pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov


Vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia určenom pre profesiu ,,Montážnik okien".

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné vedomosti a zručnosti v danom odbore a v oblasti nZEB. Absolvent pozná a vie používať inteligentné energetické riešenia, meracie metódy, technológie, vlastnosti a štruktúru materiálov, technické predpisy pri montáži otvorových konštrukcií na rôznych materiálových bázach. Ovláda zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s montážou otvorových konštrukcií - okien, vie čítať technickú dokumentáciu otvorových konštrukcií- okien a podporných systémov ( steny, strechy, oporné systémy..), ovláda základnú odbornú terminológiu, pozná rôzne druhy materiálov používaných pri montáži výplne otvorov- okien a taktiež pozná náradie, pomôcky a stroje ktoré sú potrebné pri výkone práce.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

Základné zásady v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (e-learning):

 • Vzduchotesnosť
 • Mechanická ventilácia s rekuperáciou
 • Kúrenie a chladenie

Montážnik okien pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov (školenie, e-learning):

 • Výplne otvorov a energetická efektívnosť budov
 • Funkčné požiadavky na okná, materiálová báza
 • Rozdelenie okien podľa konštrukcie a materiálu
 • Systém zasklenia okien

Terminológia, projektová dokumentácia, normové požiadavky

 • Rozsah realizačného výkresu, alebo dokumentácie zabudovania okien
 • Používaná terminológia a výklad požiadaviek príslušných noriem
 • Stavebno-fyzikákne požiadavky na detaily osadenia okien

Technológia montáže okien

 • Návrh pracovných postupov montáže
 • Zameranie a príprava otvorov
 • Spôsoby kotvenia okien
 • Tesniace profily, materiál, vlastnosti

Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.

V prípade záujmu o školenie sa zaregistrujte a budeme Vás informovať o podrobnostiach.


Registrácia tlač