ÚVS je partnerom niekoľkých medzinárodných projektov

Projekt REPowerE(d)U má za úlohu vytvoriť uľahčenie implementácie inovatívnych riešení na realizáciu zámerov REpowerEU v sektore budov a ďalších nedávnych opatrení na zníženie závislosti EÚ od ruského zemného plynu, vrátane riešenia nedávneho extrémneho rastu cien energií, ako aj na riešenie nestability energetických trhov v budúcnosti prostredníctvom zvýšenia flexibility energetických systémov a obmedzenia spotreby energie počas špičiek. Jedným z hlavných výsledkov bude vypracovanie 7 programov odbornej prípravy.

Začiatok projektu: 1. september 2023

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Zapojené krajiny: Slovenská republika, Portugalsko, Španielsko, Nemecko.

Koordinátor: ViaEuropa Competence Center (SK)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (DE), Aldro Energía y Soluciones SL (ES), Instituto de Sistemas e Robótica - associação (PT).

Pridružení partneri: Ústav vzdelávania a služieb (SK)

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie na podporu opatrení Európskej komisie na dekarbonizáciu flexibility, zníženie spotreby zemného plynu a vyrovnanie spotreby počas energetických špičiek.

Projekt má za úlohu vytvoriť uľahčenie implementácie inovatívnych riešení na realizáciu zámerov REpowerEU v sektore budov a ďalších nedávnych opatrení na zníženie závislosti EÚ od ruského zemného plynu, vrátane riešenia nedávneho extrémneho rastu cien energií, ako aj na riešenie nestability energetických trhov v budúcnosti prostredníctvom zvýšenia flexibility energetických systémov a obmedzenia spotreby energie počas špičiek. Jedným z hlavných výsledkov bude vypracovanie 7 programov odbornej prípravy.

Výsledkom projektu, by malo byť vytvorenie nových programov pre všetky typy odborníkov zapojených do hodnotového reťazca, ktoré sa zamerajú na tieto oblasti:

 • Zručnosti na realizáciu hĺbkovej obnovy budov;
 • Zručnosti pre nové a existujúce budovy s pozitívnou energiou (PEB) a preklenutie medzery smerom k budovám s nulovými emisiami (ZEB);
 • Zručnosti v oblasti integrácie obnoviteľných zdrojov energie a účinných technológií vykurovania a chladenia vrátane zavádzania tepelných čerpadiel;
 • Zručnosti inštalatérov pre modernizácie vykurovania a chladenia v rámci renovačných projektov;
 • Digitálne zručnosti podporujúce vyššiu energetickú hospodárnosť budov, najmä prostredníctvom intenzívnejšieho využívania informačného modelovania budov;
 • Zručnosti v oblasti modernizácie inteligentných budov s cieľom zvýšiť ich energetickú účinnosť (na základe ukazovateľa smart pripravenosti) so zameraním na snímače, ovládacie prvky budov a systémy riadenia budov.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska bude v rámci projektu zapojený primárne do:

 • Definícia potrieb zručností a znalostí;
 • Definícia požiadaviek na vzdelávacie programy;
 • Posúdenie podmienok certifikácie pre potreby praxe;
 • Spolupráca so zamestnávateľmi školených odborníkov a living labs združujúcich spotrebiteľov a prosumerov;
 • Vyhodnotenie pilotného odskúšania vzdelávacích programov;
 • Uplatnenie programov v národnom systéme ďalšieho vzdelávania.

 


Projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v ČR a SR. Využitím jazykovej blízkosti projekt uľahčí prenos know-how a skúseností z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB medzi Slovenskou a Českou republikou, čím sa vyhne paralelným snahám a podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

 1. Začiatok projektuoktóber 2022

Trvanie projektu: 18 mesiacov

Zapojené krajiny: Česká republika; Slovenská republika.

Koordinátor: SEVEn, The Energy Efficiency Center (CZ)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), ViaEuropa Competence Center (SK), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK), Ústav vzdelávania a služieb (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (CZ), České vysoké učení technické v Praze (CZ), Česká rada pro šetrné budovy (CZ),

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu DoubleDecker je identifikovať a dosiahnuť schválenie opatrení na zvýšenie stavebných kapacít v CZ a SK. Účelom opatrení je podporiť transformáciu stavebného priemyslu na energetickú efektívnosť so zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov.

Budú adresované výzvy na potrebu zdvojnásobenia miery renovácií, zvýšenie podielu hĺbkových renovácií, potreby milióna stavebných robotníkov v rámci EÚ a v konečnom rade zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov na stavbách, tak aby spĺňali nové požiadavky na technológie.

Okrem týchto výziev je potrebné reštartovať národné platformy a urýchliť transformáciu stavebníctva a príbuzných odvetví. Dôležitými míľnikmi projektu bude vytvorenie národnej analýzu status quo a národnej cestovnej mapy, ktorých účelom bude strategicky usmerňovať krajiny v snahe splniť ciele Green Deal a súvisiacej vlny obnovy, Smart Finance for Smart Buildings a ďalších iniciatív.

Taktiež vzhľadom na štrukturálne zmeny v energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, technickom pokroku v priemysle, nových metód vzdelávania, nových ešte ambicióznejších klimatických a energetické cieľov a prebiehajúcej digitalizácii je potrebné si uvedomiť, že existuje kritická potreba aktualizovať základné celoeurópske dokumenty v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS).

Očakáva sa, že projekt bude vykonávať činnosti, ktoré nie sú riešené prostredníctvom Európskeho Stavebného Plánu pre krajinu, na ktorú sa návrh vzťahuje:

 • Opätovné spustenie národnej platformy prostredníctvom vyhradených komunikačných kanálov a pravidelných stretnutí;
 • Prieskum trhu a zber údajov (analýza súčasného stavu);
 • Zhodnotenie efektívnosti implementácie prvej národnej cestovnej mapy;
 • Cielené rozhovory s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
 • Workshopy s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
 • Aktualizácia národnej cestovnej mapy vrátane opatrení do roku 2030 a odporúčaní politík, potvrdenie relevantnými národnými stakeholdermi.

Úspešne sme dokončili českú a slovenskú Status quo analýzu. Text nájdete tu:Aktuálne pracujeme na Cestovnej mape, ktorej draft si môžete prečítať tu:Ciele projektu GreenDeal4Buildings

Prostredníctvom okrúhlych stolov projektu GreenDeal4Buildings bude na Slovensku a v Českej republike implementovaná iniciatíva Inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB - Smart Finance for Smart Buildings).

Projekt je zameraný aj na spoluprácu so stakeholdermi pri vytváraní cestovných máp a akčných plánov zameraných na rozvoj pilierov, ktoré sú základom iniciatívy. Okrúhle stoly venované investíciám do energetickej účinnosti budú stálymi mnohostrannými diskusnými fórami, na ktorých sa budú zúčastňovať relevantní stakeholderi, ako sú vláda, regionálne orgány a samosprávy, finančný sektor, ESCO firmy, vlastníci domov, operátori v celom hodnotovom reťazci energetickej efektívnosti a sektor stavebníctva. Väčšina prevádzkovateľov v stavebníctve sú malé a stredné podniky (veľká časť sú mikropodniky) a mnoho malých a stredných podnikov v hodnotovom reťazci energetickej efektívnosti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov, je nevyhnutných pre trhové prevratné inovácie, ktoré umožňujú úspešnú transformáciu energie v stavebnom priemysle. Preto sa projekt bude osobitne zameriavať na MSP.

Zásadným cieľom úsilia v oblasti renovácií budov v oboch krajinách bude ich organizácia do väčších blokov, aby mohli ťažiť z lepších podmienok financovania a úspor z rozsahu. Cestovné mapy preto podporia potrebnú koordináciu a podporu pri vytváraní rozsiahleho súboru financovateľných projektov prostredníctvom agregácie veľkého počtu malých projektov, aby sa finančné schémy vytvorené finančným sektorom mohli zásobiť investičnými balíčkami kritickej veľkosti na čo najefektívnejšie využitie súkromných zdrojov financovania.

Cestovné mapy sa tiež zamerajú na zvýšenie efektívnosti verejného financovania, maximalizáciu využitia dostupného verejného financovania prostredníctvom finančných nástrojov na riešenie zistených zlyhaní trhu a lepšie zameranie grantov na zraniteľných spotrebiteľov, zatiaľ čo sa zvýši vplyv súkromných investícií napríklad prostredníctvom využívania synergií verejno-súkromného financovania a financovania z rôznych zdrojov, ako aj využitím nástrojov, ako sú individuálne plány renovácie budov, ktoré by systematizovali jednotlivé vládne kampane na dotovanie čiastkových zlepšení (dotácie na kotly, dotácie na fotovoltické panely a iné).

Viac o projekte


Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

Ciele projektu:

V nadväznosti na predchádzajúce projekty ( BUILD UP SKILLS - Slovakia a BUILD UP SKILLS - STAVEDU ) bude projekt CraftEdu rozvíjať ciele stanovené v Cestovnej mape predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Sledované bude najmä plnenie týchto cieľov:

 • Preverenie existujúcich kvalifikačných štandardov a ich prispôsobenie aktuálnym požiadavkám

 • Vytvorenie piatich vzdelávacích programov na Slovensku pre remeselné povolania stolár, elektrikár (silno a slabo prúd), izolatér a oknár

 • Vytvorenie siedmich vzdelávacích programov v Českej republike

 • Vyškolenie školiteľov a vytvorenie zoznamu a siete školiteľov

 • Vytvorenie siete spoločností a organizácií spolupracujúcich na vytváraní vzdelávacích programov

 • Vytvorenie súboru e-learning kurzov pre cieľové skupiny remeselníkov

 • Zaradenie vyškolených remeselníkov do databázy vytvorenej v rámci projektu ingREeS,

 • Vypracovanie návrhov pre vlády partnerských štátov na vytvorenie stimulov na zvýšenie dopytu po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve,

 • Geografické rozšírenie základne iniciatívy „Budujeme budúcnosť" (Building future) vytvorenej v rámci projektu StavEdu,

 • Zvýšenie povedomia o energetickej efektívnosti a využívaní OZE v stavebnom sektore.

Projet CraftEdu bude čerpať z ukončených projektov BUS StavEdu (SR), Train-to-nZEB (CZ) a BUS CrossCraft (AT) a z prebiehajúcich medzinárodných projektov Fit-to-nZEB a NEWCOM.


Začiatok projektu: jún 2018
Trvanie projektu:
36 mesiacov
Koordinátor: SEVEn (CZ)
Partneri:
VIAEUROPA (SK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska - ZSPS (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice - SPS (CZ), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - ABF (CZ), ČVUT (CZ), ENEFFECT (BG), 17&4 Organisationsberatung (AT)
Internetová stránka:
https://www.craftedu.eu/
Sieť na využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov

Net-UBIEP je zameraný na zvyšovanie energetickej hospodánosti budov využívaním BIM v širšej miere počas celého životného cyklu budov. BIM poskytuje možnosti simulácie energetickej hospodárnosti budovy použitím rôznych materiálov a komponentov.

BIM je skratkou pre Building Information Modelling (modelovanie budovy pomocou informácií o nej v digitálnej forme) a je procesom, ktorý prebieha počas celého životného cyklu budovy od fázy projektovania cez výstavbu, manažment a správu až po jej likvidáciu. v každej fáze je veľmi dôležité vziať do úvahy energetické aspekty s cieľom zníženia environmentáleho vplyvu budovy počas jej celého životného cyklu.

Internetová stránka: www.netubiep.eu

Cieľom projektu StavEdu je vybudovať systém ďalšieho vzdelávania akvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách a zvýšiť odbornosť, kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

Projekt je základným kameňom implementácie Cestovnej mapy spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá si získala podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Trvanie projektu: 36 mesiacov (07/2014 - 07/2017)

Program: Intelligent Energy - Europe (IEE)

Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Partneri: Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Internetová stránka: www.stavedu.sk
tlač