Člen- ZSPS, Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu


ÚVS- člen ZSPS
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

ZSPS.SK


ÚVS- člen Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Sektorová rada je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zadefinované zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a tvoria ju odborníci zastupujúci najvýznamnejších sektorových zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií, orgánu štátnej správy a ďalších relevantných inštitúcií. Spolu tak dokážu monitorovať potreby trhu práce a prenášať ich do systému celoživotného vzdelávania.SRI logo


Významným výsledkom práce členov zastúpených v tejto Sektorovej rade je dokument „Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov", ktorá analyzuje stav sektora z hľadiska ľudského kapitálu a v nadväznosti na zistenia definuje súbor opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia, že sektor bude mať kvalifikovanú pracovnú silu aj v roku 2030.