Nová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni

Kód: 230707

Termín: 14. máj 2024 09:00 - 16. máj 2024 16:00

Registrácia

 


Obsah
NázovNová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni  NOVINKA


Seminár je určený
Požadované vzdelanie

pre zamestnancov zodpovedných za zabezpečovanie správy registratúry. Zákon ukladá pôvodcovi registratúry I. a II. kategórie, ktorým je každá právnická osoba, zaradená štátnym archívom do príslušnej kategórie, povinnosť zabezpečovať správu registratúry. Registratúru pôvodcu tvoria všetky záznamy súvisiace s predmetom jeho činnosti, t. z. obchodná,účtovná, daňová, personálna agenda atď.Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
Cieľ seminára
je pripraviť kvalifikovaných zamestnancov verejnej správy a organizácií súkromnej sféry na vykonávanie všetkých činností, ktoré zahŕňa správa registratúry v súlade s platnými právnymi predpismi a informovať ich o aktuálnych pravidlách a trendoch správy registratúry, či novelách platných právnych predpisov.


Program

Platné právne predpisy na úseku správy registratúry a archívnej činnosti.

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 410/2015 z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov

Správa registratúry

 • základné pojmy - podanie, vybavenie, registratúrny záznam, spis, registratúra, pôvodca registratúry, správca registratúry, registratúrny poriadok a registratúrny plán, registratúrna značka, registratúrny denník, registratúrne stredisko
 • systém správy registratúry - centralizovaný/decentralizovaný, s využitím elektronického IS pre správu registratúry/bez využitia elektronického IS pre správu registratúry
 • manipulácia s listinnými a elektronickými záznamami a spismi v organizáciách - príjem, triedenie, evidovanie, tvorba, vybavenie, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania
 • registratúrny poriadok, registratúrny plán - zásady ich tvorby a použitie v praxi

Hodnotenie a vyraďovanie záznamov, preberanie archívnych dokumentov

 • základné pojmy - znak hodnoty, lehoty uloženia, registratúrne stredisko - archív, registratúrny záznam - archívny dokument, archívny fond, archívne dedičstvo
 • vyraďovanie spisov a záznamov - príprava na vyradenie, vyraďovacie konanie,
 • návrh na vyradenie - skladba, zodpovednosť, praktické ukážky
 • ukončenie vyraďovacieho konania - skartácia registratúrnych záznamov a odovzdanie archívnych dokumentov do archívu
 • archívna činnosť - typový prehľad archívnych dokumentov, archív organizácie, prístup k archívnym dokumentom odovzdaným do štátneho archívu

Termín
 14. - 16. máj 2024

Uzávierka prihlášok
Rozsah3 dni
Cena
380,00€ + 20 % DPH, .
V cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály v elektronickej a tlačenej podobe.
Program
09:00 hod.- 15:30 hod. - vzdelávací seminár
12:00 hod. - 13:00 hod. - obedná prestávka
Forma ukončeniaAbsolventi dostanú osvedčenie o absolvovaní semináru.
Lektori

Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD., Mgr. Daniel Kurucár, PhDr. Mária MUNKOVÁ, Štátny archív v Bratislave, odborní školitelia, špecialisti s dlhoročnou praxou v oblasti registratúry a archívov.

Miesto konaniaBratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk
Registrácia tlač