StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba).

Cieľová skupina

pre stavebné profesie murár HSV - izolatér, omietkar, betonár, lešenár.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu

Vedieť a poznať druhy, vlastnosti a použitie stavebných materiálov potrebných na znižovanie energetickej náročnosti budov, technologické princípy murovania, betónovania, omietania. Poznať pracovné činnosti využívané v súčinnosti s technologickými postupmi, vedieť vykonávať montáž zateplovacích systémov fasád budov vrátane povrchových úprav, vedieť montovať, demontovať a udržiavať jednoduché lešenie a ľahké vonkajšie lešenia.

Obsahová náplň

Materiály

 •   Druhy stavebných materiálov
 • Tehliarske výrobky a betóny – ako podklad pre zateplenie
 •  Izolačné materiály
 • Spojivá a malty
 • Pomocné látky

Stavebné konštrukcie

 • Hlavné časti objektov pozemných stavieb - hlavné konštrukčné časti budov, hlavné druhy stavebných prác, konštrukcie základov, zakladanie stavieb
 • Zvislé konštrukcie - nosné a nenosné konštrukcie,
 • Vodorovné konštrukcie - druhy stropov, previsnuté konštrukcie, zavesené podhľady
 • Strešné konštrukcie -, tvary a časti, šikmé a ploché strechy

Technológia

 • Tepelno-technické požiadavky stavebných konštrukcií
 • Zatepľovanie
 • Dodatočné zatepľovanie budov
 • Náradie pre prácu pri zatepľovaní a lešení

Prax

 • Základné ustanovenia právnych noriem, predpisov a zásad o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygiene práce a protipožiarnych opatreniach
 • Oboznámenie so zákl. náradím a pracovnými pomôckami
 • Nácvik zákl. zručností pri murovaní (na sucho) a zatepľovaní na cvičnom pracovisku
 • Zakladanie muriva, izolácie priame múry, rohy
 • Zatepľovanie budov
 • Stavba lešení

Skúška: teoretická a praktická časť

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania


Uzávierka prihlášok
Rozsah6 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Lektori

Ing. Ľubica Hlaváčová, Ing. Galisová Zuzana, Ing. Stupková Zuzana, Ing. Vizi Marián, Kertézs Vladimír.

Miesto konania

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1,950 28 Nitra

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač