Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 50 hodín

Kód: 2307064

Termín: 21. október 2024 09:00 - 25. október 2024 17:00

Registrácia

Obsah
NázovŠpecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava
ZameranieOprávnenie Ministerstva vnútra SR - povinné preškolenie odborne spôsobilých osôb po 5 rokoch.
Cieľová skupinašpecialisti požiarnej ochrany s potrebou preškolenia a obnovenia odbornej spôsobilosti v danej oblasti.
Ciele kurzu- prehĺbiť teoretické a praktické vedomosti v oblasti projektovania požiarnej ochrany
- kvalifikované posudzovanie požiarneho rizika, požiarnej bezpečnosti stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.
Obsahová náplň
  • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  • zákon, vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom činnosti
  • základy procesov horenia a hasenia
  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení
  • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • funkcie a parametre podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • určovanie síl a prostriedkov na likvidáciu požiarov
  • praktická časť - riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb- obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti
Termín konania
21. 10. - 25. 10. 2024
Uzávierka prihlášokVčasnou registráciou nám pomôžete vytvoriť kvalitné školenie pre Vás.
Rozsah50 hod./5 dní
Cena

480,00€ +DPH t.j. 576,00€ s DPH

  V cene sú zahrnuté študijné materiály, lektor.

Program
09:00h - 17:00h - vzdelávací seminár
12:30h - 13:00h -  prestávka
Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy
Lektori

experti z daných oblastí, odborníci s dlhoročnou odbornou praxou Ing. J. Dekánek, Mgr. B. Janatová a ďalší

Miesto konania Tomášikova 22, Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/ 5477 6323

email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač