StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 4 – Strešné systémy a izolácie.

Cieľová skupina

pre stavebné profesie strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar, pokrývač.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu

Poznať inovované technologické postupy a nové materiály používané pri prácach na strechách a vedieť ich využiť vo svojej práci.

Obsahová náplň

Nosné strešné konštrukcie
Energetická náročnosť budov a ich tepelná ochrana
Konštrukcie a vrstvy strešného plášťa
Skladba strešného plášťa šikmých striech
Konštrukcie strechy a vrstvy strešného plášťa

Technológia pokrývania šikmých striech
Technológia pokrývania skladanými krytinami
Technológia pokrývania asfaltovým šindľom
Technológia pokrývania kovovými krytinami

Technológia pokrývania plochých striech
Rozdelenie plochých striech
Vrstvy strešných plášťov
Asfaltové pásy na strechy
Zateplená strecha, zelená strecha

Základné klampiarske konštrukcie a práce súvisiace so zastrešením
Kovy používané na klampiarske výrobky
Charakteristika plechov
Klampiarske výrobky používané na odvodnenie strechy
Žľaby a ich časti, materiál, druhy strešných žľabov
Odpadové rúry a ich príslušenstvo
Plastové odpadové systémy
Oplechovanie strešných konštrukcií

Tepelnoizolačné vrstvy a izolácie proti vetru

Strešné okná a vikiere
Strešné okná uložené v rovine strechy
Druhy vikierov a ich konštrukcie

Solárna technika montovaná na strechy
Druhy solárnych kolektorov

Zhrnutie nadobudnutých informácií a zručností

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania




Rozsah5 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Lektori

Ing. Štefan Száraz, Ing. Tímea Bődová, Ing. Iveta Vaneková, Mgr. Róbert Dudek.

Miesto konania

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky.

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk






Registrácia tlač