StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.

Kód:


Registrácia

 


Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.

Cieľová skupina

pre stavebné profesie montážnik betónových a oceľových konštrukcií a obvodových plášťov.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu
Poznať a vedieť používať inteligentné energetické riešenia, technológie, meracie metódy, vlastnosti a štruktúru materiálov pri montážach betónových, oceľových konštrukcií a obvodových plášťov.
Obsahová náplň

Montované železobetónové konštrukcie
Materiálová báza, základné rozdelenie
Montované konštrukcie viacpodlažných skeletov
Montované konštrukcie hál
Montované základové pätky
Montované stĺpy
Montované nosné steny
Montované stropy
Montované balkóny
Montované schodiská
Dilatačné škáry
Gumové ložiská
Montované silikátové obvodové plášte
Montážny predpis
Praktická ukážka výroby a montáže betónových a oceľových konštrukcií
Oceľové konštrukcie a obvodové plášte
Oceľové konštrukcie, rozdelenie, spôsoby spájania, druhy spojov, konštrukčné prvky
Ochrana proti korózii
Protipožiarna ochrana
Oceľové skeletové konštrukcie
Použitie a statické namáhanie, konštrukčné prvky, rozdelenie
Príklady montáže, spôsoby zavetrovania
Deliace steny s nosnou konštrukciou z kovových profilov
Príklady montáže
Obvodové plášte na báze kovov
Odvetrané skladané obvodové plášte na báze kovov (tzv. metalické fasády)
Ľahké obvodové plášte na metalickej materiálovej báze
Ľahké obvodové plášte na materiálovej báze ocele
Ľahké obvodové plášte na materiálovej báze zliatin hliníka
Príklady montáže ľahkých obvodových plášťov

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania


Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Lektori

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD., Ing. Jozef Pavlásek, Ing. Boris Vavrovič, PhD.

Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač