Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava 200 hodín

Kód: 2307063

Termín: 27. máj 2024 09:00 - 25. október 2024 17:00

RegistráciaObsah
NázovŠpecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
ZameranieOprávnenie Ministerstva vnútra SR
Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany.Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa technického smeru ( Bc.)- dokladovať fotokópiou
Cieľ kurzu

Získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov z oblasti ochrany pred požiarmi potrebných na úspešné absolvovanie skúšky potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

ÚVS, s.r.o. vykonáva odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia hasičského a záchranného zboru.

Obsahová náplň
  • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  • zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
  • základy procesov horenia a hasenia
  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení
  • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • funkcie a parametre podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
  • praktická časť - riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb- obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti
Termín konania
1.sústredenie: 5 dní
 27.05. - 31.05.2024

2.sústredenie: 5 dní

17.06. - 21.06.2024

3.sústredenie: 5 dní

 02.09.- 06.09.2024

4.sústredenie: 5 dni

  23.09. - 27.09.2024

5.sústredenie: 3 dní

  07.10. - 09.10.2024

UVS si vyhradzuje právo na zmenu termínu z organizačných dôvodov.

Uzávierka prihlášokVčasnou registráciou nám pomôžete vytvoriť kvalitné školenie pre Vás.
Rozsah200 hod. - 23 dní
Cena

1200,00€ +20% DPH, t.j. spolu 1440,00€

 V cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora.

Program

09:00h - 16:00h - odborný výklad a diskusia, je to približný čas, v programe na každý týždeň dostanete presný časový rozpis aj s témamy

Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy špecialistu požiarnej ochrany.
Lektori
experti z daných oblastí, odborníci s dlhoročnou odbornou praxou Ing. J. Dekánek, Mgr. B. Janatová a ďalší, Ing. Jurdík, Ing. Hetteš, Mgr., Ing. Wesselenyi a ďalší
Miesto konania
Tomášikova 22,Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač