CraftEdu webinár pre hydroizolatérov

Kód:


Registrácia

 CraftEdu kurz pre hydroizolatéra (Hydrizolácia plochých striech)

Hydroizolatér pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov


Vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia určenom pre profesiu ,,Hydroizolatér".

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné vedomosti a zručnosti v danom odbore a v oblasti nZEB. Absolvent vie ako používať inteligentné energetické riešenia. Vie sa orientovať v stavebnej dokumentácii a technických podkladoch hydroizolácií plochých striech a opráv hydroizolácií plochých striech. Preukazuje znalosti základných technologických postupov pre vykonávanie hydroizolácií plochých striech. Vie navrhnúť vhodné pracovné postupy, náradie, využitie pracovných pomôcok a materiálov pre montáž a opravu hydroizolácií plochých striech. Posudzuje podklady pre hydroizolácie plochých striech, prípravu izolačných materiálov pre vykonávanie hydroizolácií plochých striech. Nakladanie s odpadmi a dodržiavanie BOZP pri vykonávaní hydroizolácií.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

Základné zásady v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (e-learning):

 • Vzduchotesnosť
 • Mechanická ventilácia s rekuperáciou
 • Kúrenie a chladenie

Hydroizolatér pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov ( webinár 27.4.2021 a 29.4.2021, e-learning):

Materiály

 • Izolačné materiály - rozdelenie, druhy
 • Novodobé izolačné materiály
 • Izolačné materiály proti vode a vlhkosti - tradičné a novodobé
 • Izolačné materiály proti stratám tepla - tradičné a novodobé materiály
 • Izolačné materiály proti hluku a otrasom
 • Izolačné materiály - strechy

Savebné konštrukcie

 • Odborná terminológia a symbolika používaná v stavebníctve, technická a projektová dokumentácia
 • Základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a ich rozvody, súvisiace s izolatérskymi prácami.

Technológia

 • Spôsoby zobrazovania izolácií na stavebných konštrukciách.
 • Význam a umiestnenie izolačných materiálov na stavebných konštrukciách.
 • Zásady výpočtu spotreby všetkých materiálov používaných na zhotovenie jednotlivých druhov izolácií stavebných konštrukcií.
 • Ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky používané pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch.
 • Spôsob kontroly, úpravy a preberania staveniska pred zhotovením izolatérskych prác.
 • Hlavné zásady a technologické postupy prác pri zhotovovaní izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách.

Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.

 • Prvou časťou kurzu sú textové školiace materiály, tie sú prístupné účastníkom kurzu po prihlásení a záväznom zapísaní sa na kurz nižšie na tejto stránke.
  Študijné texty sú rozdelené do dvoch častí - časť všeobecnú, ktorú by mal poznať každý pracovník na stavbe a časť profesijnú, ktorá je určená pre konkrétne remeslo. Texty sú prakticky orientované, s množstvom vysvetľujúcich obrázkov a komentárov
 • Ďalej sú k dispozícii videá s prednáškami a praktickými ukážkami na nasledovnom odkaze:
  • Bude doplnené
 • Treťou časťou kurzu je e-learning, pomocou ktorého je možné overiť nadobudnuté vedomosti a následne ich otestovať pomocou interaktívnych testov, ktoré sú vytvorené pre ucelené oblasti problematiky. Vstúpiť do e-learningového kurzu môžete pomocou nasledovných odkazov:

V prípade záujmu o webinár sa zaregistrujte a budeme Vás informovať o účasti na webinári.


Registrácia tlač