Vzdelávanie

 

  • ponúkame odborné vzdelávacie programy z rôznych oblastí profesijného zamerania

  • spolupracujeme s vysoko kvalifikovanými a skúsenými lektormi

  • programy sú pripravované pre menšie skupiny, čo umožňuje bližší kontakt

a lepšiu komunikáciu

  • po absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie o absolvovaní

a pri akreditovaných kurzoch osvedčenie s celoštátnou platnosťou

  ÚVS ponúka širokú škálu    vzdelávacích podujatí     najmä   z oblasti profesijného vzdelávania, rôzne typy kurzov, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy - akreditované MŠ SR, oprávnené MV SR, Národným inšpektorátom práce pri MPSVR SR, MŽP SR.UVS je pertnerom projektu CraftEdu.
Projekt Horizontu 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšíruje ponuku odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.

Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.UVS je partnerom projektu StavEdu, Systém ďalšieho vzdelávania pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách
tlač