CraftEdu webinár pre tesárov

Kód:


Registrácia

CraftEdu kurz pre tesárov

Tesár pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov

vítame Vás na kurze rozširujúcom vedomosti v oblasti budov s takmer nulovou potrebou energie a zásadami ich kvalitného prevedenia určenom pre profesiu ,,Tesár".

Cieľom kurzov CraftEdu je napomôcť k vzdelaniu a výchove novej generácie kvalifikovaných stavebných remeselníkov a k pochopeniu celistvosti a previazaniu výstavby v rámci jednotlivých profesií, čo by malo viesť k lepšiemu a kvalitnejšiemu navrhovaniu a realizácii stavieb.

Absolvent získa ucelené odborné vedomosti a zručnosti v danom odbore a v oblasti nZEB. Absolvent vie ako používať inteligentné energetické riešenia. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Ovláda základnú odbornú terminológiu, pozná rôzne druhy materiálov používaných pri tesárskych prácach a taktiež pozná aj náradie, pomôcky a stroje ktoré je potrebné pri výkone práce. Ovláda zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s tesárskymi prácami.

Absolvent získa odborné poznatky a praktické zručnosti z týchto oblastí:

Základné zásady v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (e-learning):

 • Vzduchotesnosť
 • Mechanická ventilácia s rekuperáciou
 • Kúrenie a chladenie

Tesár pri výstavbe nZEB a pri renovácii na úrovni existujúcich nZEB budov (Webinár: 23.3.2021 a 25.3.2021, e-learning):

Materiály:

 • Izolačné materiály - rozdelenie, druhy
 • Striekané izolácie
 • Izolačné materiály - strechy, podkrovia

Stavebné konštrukcie:

 • Strešné konštrukcie - šikmé strechy
 • Tesárske konštrukcie šikmých striech

Technológia:

 • Realizačné výkresy pre zhotovenie, montáž, demontáž a opravu tesárskych konštrukcií šikmých striech
 • Ručné a mechanizované náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia, BOZP pri prácach vo výškach
 • Význam a umiestnenie izolácií na stavebných konštrukciách
 • Konštrukčné riešenie tepelných striekaných izolácií
 • Technologické postupy pre vykonávanie montáže a opravy tepelných striekaných izolácií
 • Technologické podmienky pri zatepľovaní budov striekanými izoláciami

Kurz obsahuje tri učebné oblasti, ktoré je vhodné kombinovať a získať tak ucelenejší pohľad na problematiku.

 • Prvou časťou kurzu sú textové školiace materiály, tie sú prístupné účastníkom kurzu po prihlásení a záväznom zapísaní sa na kurz nižšie na tejto stránke.
  Študijné texty sú rozdelené do dvoch častí - časť všeobecnú, ktorú by mal poznať každý pracovník na stavbe a časť profesijnú, ktorá je určená pre konkrétne remeslo. Texty sú prakticky orientované, s množstvom vysvetľujúcich obrázkov a komentárov
 • Ďalej sú k dispozícii videá s prednáškami a praktickými ukážkami na nasledovnom odkaze:
  • Bude doplnené
 • Treťou časťou kurzu je e-learning, pomocou ktorého je možné overiť nadobudnuté vedomosti a následne ich otestovať pomocou interaktívnych testov, ktoré sú vytvorené pre ucelené oblasti problematiky. Vstúpiť do e-learningového kurzu môžete pomocou nasledovných odkazov:

V prípade záujmu o webinár sa zaregistrujte a budeme Vás informovať o účasti na webinári


Registrácia tlač