Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie

Kód: 230712


Registrácia


NázovKonanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie
Cieľová skupina

Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí prejednávajú priestupky alebo iné správne delikty (napr. stavebné úrady, Slovenská obchodná inšpekcia, polícia a pod.).

Cieľ seminára

Zvýšenie právneho vedomia v konaniach o priestupkoch alebo iných správnych deliktoch, ako aj zvýšenie kvality rozhodnutí, ktorými sa ukladajú sankcie za priestupky alebo iné správne delikty.

 • Aktuálne informácie z chystanej novely priestupkového zákona
Obsahová
náplň
 • Pojem a základné zásady správneho práva trestného,

 • Druhy správnych deliktov a ich charakteristické znaky,

 • Vzťah Správneho poriadku, Priestupkového zákona a osobitných predpisov,

 • Charakteristika konania o priestupkoch,

 • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o priestupkoch,

 • Postup pred začatím priestupkového konania - objasňovanie priestupkov,

 • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní,

 • Rozhodnutie v priestupkovom konaní,

 • Sankcie,

 • Skrátenie formy priestupkového konania (blokové a rozkazné konanie),

 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní,

 • Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní.

 • Vzory správnych aktov.
Termín
2024

Uzávieka prihlášok


Rozsah1 deň
Cena s DPH

 120,00€+DPH, spolu 144,- € s DPH

V cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, študijný materiál,vzory správnych aktov.


Program

09:00 h - 15.00 h - vzdelávací seminár
12:00 h - 13.00 h -  prestávka

Forma ukončenia
Osvedčenie o aboslvovaní seminára
Lektor
JUDr. Mária Havelková, PhD. - Ústav klinického právneho vzdelávania, Právnická fakulta Univerzita Komneského Bratislava, členka rozkladovej komisie Ministertva spravodlivosti
Forma
webinár

KontktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/ 5477 6323

vzdelavanie@uvs.sk

......


Registrácia tlač