Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - webinár

Kód: 230704

Termín: 25. apríl 2024 08:30 - 25. apríl 2024 12:30

Registrácia

Obsah
NázovZákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Cieľová skupina

obce a mestá, samospráva, starostovia miest a obcí

Cieľ webinára

je porozumenie obsahu zákona.


Obsah

1.Podstata samosprávy

2. Členenie obce a názvy ulíc

3. Samosprávne kompetencie obce
      Originálna pôsobnosť
      Prenesený výkon štátnej správy

4. Orgány obce a ich vzťah
      Sistačné oprávnenie starostu voči prijatým uzneseniam obecného zastupiteľstva
      Odmeňovanie starostu a poslancov obce

5. Uznesenia zastupiteľstva a rokovací poriadok
      Pozastavenie výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva
      Tajné hlasovanie
      Rokovací poriadok

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce (nezákonnosť a nesprávny úradný postup, nálezy ústavného súdu SR)

7.Rozsah zodpovednosti

8. Regresná náhrada

9. Ústredná evidencia

10.Prednosta obecného úradu – postavenie, činnosť a zodpovednosť

11.Hlavný kontrolór – predpoklady na výkon funkcie a kontrolná činnosť 

12.Miestne referendum
  
Termín konania25. 04. 2024

Uzávierka prihlášokVčasnou registráciou nám pomôžete vytvoriť kvalitné školenie pre Vás.
Rozsah4 h

Cena

180,00€ + 20%DPH,
V cene sú zahrnuté režijné náklady, študijné materiály.

Program
08:30h - 12:30h - vzdelávací webinár
Forma ukončeniapotvrdenie o absolvovaní

Lektor
JUDr. Tomáš Buzinger
odborník na zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci pôsobí ako právnik na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Oddelení správnych konaní a opravných prostriedkov. Zároveň je miestnym poslancom v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Miesto konaniaonline
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email: vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač