Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci - webinár

Kód: 2307059

Termín: 12. apríl 2024 08:30 - 12. apríl 2024 12:30

Registrácia

Obsah
NázovZodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov s novelou zákona č. 239/2023 Z. z. účinnou od 1.7.2023.


Cieľová skupinaSeminár je určený zamestnancom štátnych orgánov (ministerstvá...) orgánov územnej samosprávy (obce, mestá, VÚC), verejnoprávnych inštitúcií, poisťovní, fyzickým alebo právnickým osobám ktorým zákon zveril výkon verejnej moci, notárom, exekútorom, sudcom, prokurátorom, policajtom, advokátom, poškodeným právnickým osobám.
Cieľ webinára
je oboznámenie účastníkov školenia s ustanoveniami zákona.

Obsahová náplň1. Právny rámec

2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody

3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup

4. Rozsah zodpovednosti

5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu

6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody

7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra

8. Lehoty

9. Spôsob a rozsah náhrady škody

10. Regresná náhrada

11. Ústredná evidencia

DISKUSIA

Termín konania12. 04. 2024
Uzávierka prihlášokVčasnou registráciou nám pomôžete vytvoriť kvalitné školenie pre Vás.
Rozsah4 h
Cena
180,-€ + DPH.
Účastnícky poplatok je stanovený v rámci voľnej tvorby cien.
(v cene sú zahrnuté režijné náklady, študijné materiály).

Program8.30 - 12.30 h - vzdelávací seminár
Forma ukončeniaÚčastník získa osvedčenie o absolvovaní seminára.
Lektor
JUDr. Tomáš Buzinger odborník na zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci pôsobí ako právnik na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Oddelení správnych konaní a opravných prostriedkov. Zároveň je miestnym poslancom v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
  
Miesto konaniaonline
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač