ÚVS je partnerom niekoľkých medzinárodných projektov

Sieť na využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov

Net-UBIEP je zameraný na zvyšovanie energetickej hospodánosti budov využívaním BIM v širšej miere počas celého životného cyklu budov. BIM poskytuje možnosti simulácie energetickej hospodárnosti budovy použitím rôznych materiálov a komponentov.

BIM je skratkou pre Building Information Modelling (modelovanie budovy pomocou informácií o nej v digitálnej forme) a je procesom, ktorý prebieha počas celého životného cyklu budovy od fázy projektovania cez výstavbu, manažment a správu až po jej likvidáciu. v každej fáze je veľmi dôležité vziať do úvahy energetické aspekty s cieľom zníženia environmentáleho vplyvu budovy počas jej celého životného cyklu.

Internetová stránka: www.netubiep.euCieľom projektu StavEdu je vybudovať systém ďalšieho vzdelávania akvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách a zvýšiť odbornosť, kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

Projekt je základným kameňom implementácie Cestovnej mapy spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá si získala podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Trvanie projektu: 36 mesiacov (07/2014 - 07/2017)

Program: Intelligent Energy - Europe (IEE)

Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Partneri: Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Internetová stránka: www.stavedu.sk

tlač