ÚVS je partnerom niekoľkých medzinárodných projektov

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

  Ciele projektu:

V nadväznosti na predchádzajúce projekty ( BUILD UP SKILLS - Slovakia a BUILD UP SKILLS - STAVEDU ) bude projekt CraftEdu rozvíjať ciele stanovené v  Cestovnej mape predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Sledované bude najmä plnenie týchto cieľov:

  • Preverenie existujúcich kvalifikačných štandardov a ich prispôsobenie aktuálnym požiadavkám

  • Vytvorenie piatich vzdelávacích programov na Slovensku pre remeselné povolania stolár, elektrikár (silno a slabo prúd), izolatér a oknár

  • Vytvorenie siedmich vzdelávacích programov v Českej republike

  • Vyškolenie školiteľov a vytvorenie zoznamu a siete školiteľov

  • Vytvorenie siete spoločností a organizácií spolupracujúcich na vytváraní vzdelávacích programov

  • Vytvorenie súboru e-learning kurzov pre cieľové skupiny remeselníkov

  • Zaradenie vyškolených remeselníkov do databázy vytvorenej v rámci projektu ingREeS,

  • Vypracovanie návrhov pre vlády partnerských štátov na vytvorenie stimulov na zvýšenie dopytu po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve,

  • Geografické rozšírenie základne iniciatívy „Budujeme budúcnosť" (Building future) vytvorenej v rámci projektu StavEdu,

  • Zvýšenie povedomia o energetickej efektívnosti a využívaní OZE v stavebnom sektore.

  Projet CraftEdu bude čerpať z ukončených projektov BUS StavEdu (SR), Train-to-nZEB (CZ) a BUS CrossCraft (AT) a z prebiehajúcich medzinárodných projektov Fit-to-nZEB a NEWCOM.


Začiatok projektu: jún 2018
Trvanie projektu:
36 mesiacov
Koordinátor: SEVEn (CZ)
Partneri:
VIAEUROPA (SK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska - ZSPS (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice - SPS (CZ), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - ABF (CZ), ČVUT (CZ), ENEFFECT (BG), 17&4 Organisationsberatung (AT)
Internetová stránka:
https://www.craftedu.eu/
Sieť na využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov

Net-UBIEP je zameraný na zvyšovanie energetickej hospodánosti budov využívaním BIM v širšej miere počas celého životného cyklu budov. BIM poskytuje možnosti simulácie energetickej hospodárnosti budovy použitím rôznych materiálov a komponentov.

BIM je skratkou pre Building Information Modelling (modelovanie budovy pomocou informácií o nej v digitálnej forme) a je procesom, ktorý prebieha počas celého životného cyklu budovy od fázy projektovania cez výstavbu, manažment a správu až po jej likvidáciu. v každej fáze je veľmi dôležité vziať do úvahy energetické aspekty s cieľom zníženia environmentáleho vplyvu budovy počas jej celého životného cyklu.

Internetová stránka: www.netubiep.eu

Cieľom projektu StavEdu je vybudovať systém ďalšieho vzdelávania akvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách a zvýšiť odbornosť, kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

Projekt je základným kameňom implementácie Cestovnej mapy spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá si získala podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Trvanie projektu: 36 mesiacov (07/2014 - 07/2017)

Program: Intelligent Energy - Europe (IEE)

Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Partneri: Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Internetová stránka: www.stavedu.sk
tlač