O nás

Vzdelávacie programy, ktoré ÚVS ponúka sú najmä z oblasti profesijného vzdelávania, rôzne typy kurzov, odborné semináre - akreditované MŠ SR, oprávnené MV SR, Národným inšpektorátom práce pri MPSVR SR, MŽP SR až po podujatia realizované na základe Vašich požiadaviek.

  


UVS je zapojený do spolupráce v niekoľkých EU-projektoch.

UVS je partnerom projektu CraftEdu.

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.UVS je partnerom projektu StavEdu -Národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách - energetická efektívnosť a využitie obnoviteľnych zdrojov energie v budovách


Zamestnanci kongresového a vzdelávacieho centra ÚVS, s.r.o. sa tešia na Vašu návštevu.