StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.

Cieľová skupina

pre stavebné profesie inštalatér, montážnik zdravotechniky, montážnik vykurovacích a chladiacich systémov.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu

Poznať a vedieť používať inteligentné energetické riešenia, technológie, meracie metódy, vlastnosti a štruktúru materiálov vo svojej profesii. Poznať technologické postupy a pracovné metódy pri inštalačných prácach a spracovaní materiálov.

Obsahová náplň Vodovod
Terminológia vodovodu
Vodovodná prípojka, Vodovod v budove
Materiály a armatúry vodovodu, Montáž a skúšky vodovodu

Kanalizácia
Účel kanalizácie, základná terminológia
Kanalizačná prípojka, Kanalizácia v budove
Materiály a technika spájania kanalizačných potrubí, Príslušenstvo kanalizácie

Plynovod
Zemný plyn, Rozvod plynu
Zariadenia domového plynovodu
Plynové spotrebiče
Odvod spalín - komíny

Vykurovanie
Lokálne vykurovanie, Ústredné vykurovanie
Potrubia, armatúry, vykurovacie telesá, zdroje tepla
Zdroje tepla na báze obnoviteľných zdrojov

Vzduchotechnika
Terminológia, škodliviny
Požiadavky na vnútorný priestor
Strojovňa vzduchotechniky, Vetracie a klimatizačné sústavy
Zariadenia na spätný zisk tepla vo vzduchotechnike
Koncové prvky vzduchotechnických sústav
Vzduchovod - potrubná sieť

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania


Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Lektoriprof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Ján Takács, PhD.
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.
Ing. Kamila Víchová, Phd., doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

 

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač