Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava

Kód: 2307063

Termín: 08. apríl 2024 09:00 - 25. október 2024 17:00

RegistráciaObsah
NázovŠpecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
ZameranieOprávnenie Ministerstva vnútra SR
Cieľová skupina
Osoby so záujmom získať odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany.Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa technického smeru ( Bc.)- dokladovať fotokópiou
Cieľ kurzu

Získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov z oblasti ochrany pred požiarmi potrebných na úspešné absolvovanie skúšky potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

ÚVS, s.r.o. vykonáva odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia hasičského a záchranného zboru.

Obsahová náplň
  • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  • zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
  • základy procesov horenia a hasenia
  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení
  • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • funkcie a parametre podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
  • praktická časť - riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb- obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti
Termín konania
1.sústredenie: 5 dní
08. 04. - 12. 04. 2024

2.sústredenie: 5 dní

27. 05. - 31. 05. 2024

3.sústredenie: 5 dní

   jún

4.sústredenie: 5 dni

   september

5.sústredenie: 3 dní

   október

UVS si vyhradzuje právo na zmenu termínu z organizačných dôvodov.

Uzávierka prihlášok
Rozsah200 hod. - 23 dní
Cena

990,00€ +20% DPH, t.j. spolu 1188,00€

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora.

Program
08:30h - 09:00h - prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h - odborný výklad a diskusia
10:00h - 10:30h - prestávka
12:00h - 12:30h - prestávka
Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy špecialistu požiarnej ochrany.
Lektori
experti z daných oblastí, odborníci s dlhoročnou odbornou praxou Ing. J. Dekánek, Mgr. B. Janatová a ďalší
Miesto konania
Tomášikova 22,Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač