Normalizovaná úprava písomností - Webinár

Kód: 230716


Registrácia

Obsah
NázovNormalizovaná úprava písomností 


Cieľová skupina- asistentky, sekretárky, office manageri, úradníci, administratívni pracovníci pre všetky úrovne riadenia podnikov a organizácií
- všetci , ktorí si chcú zlepšiť schopnosť úpravy písomnosti.

Ciele
- vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca,ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii
- získať schopnosť upravovať písomnosti podľa platných jazykových a technických noriem
- zvýšiť jazykovú kultúru písomných prejavov v tradičnom poštovom i elektronickom styku
Obsahová náplň
  •  Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov podľa STN 01 6910  zohľadňujúcej normy ISO a EN
  • Pravidlá písania interpunkčných znamienok, znakov, skratiek, značiek, číslic, dátumov, časových údajov, peňažných súm, tabuliek, grafov...
  • Rozbor zlozvykov a oprava chýb v písomnostiach

  • Typografia (písanie odsekov, zvýrazňovanie textu, písanie oddielov)
  • E-mailová komunikácia
  • Praktické cvičenia

Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah09:00 h - 12:00 h
Cena s DPH90,00€ + 20% DPH,
v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, online platforma

Program
09:00 h - 12:00 h - odborný výklad a diskusia
Forma ukončenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Lektor
doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD.- odborne spôsobilá školiteľka, uznávaná lektorka, vysokoškolská pedagogička, spoluautorka slovenských technických noriem, ktoré upravujú písomnosti
Miesto konaniaBratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323

email:vzdelavanie@uvs.skRegistrácia tlač