Správa registratúry a archív organizácie - novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., výklad zákona 395/2002 Z. - WE

Kód: 230718


Registrácia

 NázovSpráva registratúry a archív organizácie - od 01. 01. 2024 nadobúda účinnosť novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Novela vyhlášky prináša viaceré zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov.

 výklad zákona č.395/2002 Z. z.,  vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z.


Cieľová skupina

Webinár je určený pre zamestnancov zodpovedných za tvorbu interných noriem a zabezpečenie správy registratúry.

Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná,účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Cieľ kurzu

získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach /Z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov/ zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.
Obsahová náplň
 • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti.

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov - novela účinná od 1.1.2021

 • novela 41/2011 Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002Z. z.,

 • vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu  

 • Všeobecné zásady správy registratúry.

 • Povinnosti pôvodcov registratúry.

 • Funkcia a zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

 • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.

 • Druhy registratúrnych záznamov.

 • Lehoty uloženia.

 • Archívna činnosť v organizáciách.

 • Diskusia

Termín konania31. 01. 2024
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň

Cena
130,00€ bez DPH, 156,00€ s DPH
(v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály).

Program

09:00h - 15:00h -  vzdelávací seminár

12:00h - 13:00h  - obedná prestávka
Forma ukončenia15:00 - 15.30 diskusia, odpovede na otázky

Účastník získa po absolvovaní webinára potvrdenie

LektoriMgr. Daniel Kurucár, Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív, Bratislava

Miesto konaniaonline
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač