Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online

Kód: 230712

Termín: 02. marec 2023 09:00 - 02. marec 2023 15:00

Registrácia

Obsah
NázovKonanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie
Cieľová skupina

Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí prejednávajú priestupky alebo iné správne delikty (napr. stavebné úrady, Slovenská obchodná inšpekcia, polícia a pod.).

Cieľ seminára

Zvýšenie právneho vedomia v konaniach o priestupkoch alebo iných správnych deliktoch, ako aj zvýšenie kvality rozhodnutí, ktorými sa ukladajú sankcie za priestupky alebo iné správne delikty.

Obsahová náplň
 • Pojem a základné zásady správneho práva trestného,

 • Druhy správnych deliktov a ich charakteristické znaky,

 • Vzťah Správneho poriadku, Priestupkového zákona a osobitných predpisov,

 • Charakteristika konania o priestupkoch,

 • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o priestupkoch,

 • Postup pred začatím priestupkového konania - objasňovanie priestupkov,

 • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní,

 • Rozhodnutie v priestupkovom konaní,

 • Sankcie,

 • Skrátenie formy priestupkového konania (blokové a rozkazné konanie),

 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní,

 • Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní.

 • Vzory správnych aktov.
Termín konania2.3.2023
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH90,00€ +DPH, t.j. spolu 108,00€ s DPH

  Vcene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, študijný materiál, vzory správnych aktov.

Program08:30 hod. - 09:00 hod. - prezencia účastníkov
09:00 hod. - 15:00 hod. - vzdelávací seminár, diskusia
12:00 hod. - 13:00 hod. - prestávka
Forma ukončeniaOsvedčenie o absolvovaní seminára.
 Lektor
JUDr. Mária Havelková, PhD. - Ústav klinického právneho vzdelávania, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava, členka rozkladovej komisie Ministerstva spravodlivosti
Miesto konania
online

KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/ 5477 6323

email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač