Správa registratúry a archív organizácie - akreditovaný kurz MŠ

Kód: 230707

Termín: 18. september 2023 09:00 - 22. september 2023 16:00

Registrácia

 


Obsah
NázovSpráva registratúry a archív organizácie- 40 hod. - akreditovaný program MŠVVaŠ SR
Zameranie
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.
Cieľová skupina
Požadované vstupné vzdelanie
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie.Osoby zodpovedné za tvorbu interných noriem a zabezpečenie správy registratúry.

Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
Ciele kurzu

Profil absolventa

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov verejnej správy, ako aj organizácií privátnej sféry na vykonávanie všetkých činností, ktoré zahŕňa správa registratúry, ako aj pre prácu v archíve organizácie v súlade s platnými právnymi predpismi, a to tak po teoretickej, ako aj praktickej stránke. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe záznamov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Absolvent vzdelávacieho programu pozná právne predpisy upravujúce správu registratúry a činnosť archívov, ovláda manipuláciu s listinnými i elektronickými registratúrnymi záznamami a archívnymi dokumentmi,  pozná spôsoby evidovania záznamov, dokáže pripraviť registratúrne záznamy k vyraďovaciemu konaniu a archívne dokumenty k odovzdaniu do archívu a je schopný zabezpečovať činnosť archívu organizácie.

Obsahová náplň
 • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela účinná od 1.1.2021

 • Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 

 • Vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Všeobecné zásady správy registratúry

 • Správa registratúry (manipulácia so záznamami a spismi v organizáciách), registratúrne strediská - ich význam a funkcia, zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

 • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov

 • Archívna činnosť

 • Praktický seminár

 • Exkurzia do vybraného archívu a záverečné konzultácie

 • Záverečné skúšky a vydanie Osvedčenia o získanej kvalifikácii

Termín konania 18.9. - 22.9.2023

Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní - 40 hod. (denne od 09:00h. do 16:00h.)
Cena
380,00€ + 20 % DPH, .
v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály.
Program08:45 hod.- 09:00 hod. - prezencia
09:00 hod.- 16:00 hod. - vzdelávací seminár
12:00 hod. - 12:30 hod. - obedná prestávka
Forma ukončeniazáverečné skúšky, absolventi dostanú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na celom území SR
LektoriPhDr. Mária MUNKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave
Miesto konania
Hotel Safron, Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk
Registrácia tlač