Registračný formulár

Názov programu: Správa registratúry a archív organizácie
Kód programu: 230707
Termín: 21. september 2020 09:00 - 25. september 2020 16:00
Kontaktné údaje
Iné
Spôsob platby

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0786 6155 ČSOB, a.s., Bratislava
variabilný symbol: 230707
konštantný symbol: 0308

Zmluvné podmienky

  1. Vašu účasť potvrďte záväznou prihláškou spolu s avízom o platbe najneskôr 7 dní pred začiatkom podujatia na kontaktnú adresu poštou alebo emailom. Definitívna registrácia prihlášky je možná až po zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade, že úhrada účastníckeho poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pre začiatkom podujatia, požadujeme predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.
  2. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. ÚVS, s.r.o. JE PLATITEĽOM DPH.
  3. Účastnícky poplatok uhraďte pred začiatkom podujatia podľa počtu prihlásených osôb prevodným príkazom.
  4. Daňový doklad obdrží účastník po ukončení podujatia.
  5. Za neprítomného účastníka ÚČASTNÍCKY POPLATOK NEVRACIAME.
  6. V prípade vyčerpania kapacity účastníckych miest Vám ponúkneme náhradný termín alebo vrátime účastnícky poplatok.

ÚVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zrušenie plánovanej akcie, príp. na zmenu lektora

Overovacie informácie


* povinné