Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

Kód: 2307064


Registrácia

Obsah
NázovŠpecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava
ZameranieOprávnenie Ministerstva vnútra SR - povinné preškolenie odborne spôsobilých osôb po 5 rokoch.
Cieľová skupinašpecialisti požiarnej ochrany s potrebou preškolenia a obnovenia odbornej spôsobilosti v danej oblasti.
Ciele kurzu- prehĺbiť teoretické a praktické vedomosti v oblasti projektovania požiarnej ochrany
- kvalifikované posudzovanie požiarneho rizika, požiarnej bezpečnosti stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.
Obsahová náplň
  • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  • zákon, vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom činnosti
  • základy procesov horenia a hasenia
  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a kontrole technických a technologických zariadení
  • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • funkcie a parametre podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • určovanie síl a prostriedkov na likvidáciu požiarov
  • praktická časť - riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb- obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti
Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah50 hod./6 dní
Cena

275,00€ + 20%DPH, t.j. spolu: 330,00€ s DPH

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Program08:30h - 09:00h - prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h - vzdelávací seminár
12:30h - 13:00h - obedňajšia prestávka
Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy
Lektori

experti z daných oblastí, odborníci s dlhoročnou odbornou praxou

Miesto konaniaÚstav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
KontaktIng. Silvia Priamová
tel.: 02/ 5477 6323
fax: 02/ 5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač
Aktuálne týždenné menu Online rezervácia ubytovania

Zdarma wifi pripojenie na internet v priestoroch recepcie

Novinky

 

Novinky

Viac noviniek   Aktuálne týždenné menu Online rezervácia ubytovania

Zdarma wifi pripojenie na internet v priestoroch recepcie

Novinky

Viac noviniek