Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Kód:


Registrácia

Obsah

Názov


Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia a osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na zadávanie a kontrolu zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.


Cieľ kurzu

Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi. Získanie informácii z oblasti VO so zameraním na zadávanie a prípravu zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Obsah

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Záznam z prieskumu trhu k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky

Ako správne opísať predmet zákazky

Určenie podmienok účasti podľa náročnosti predmetu zákazky

Ekvivalentný dokument

Spájanie a rozdelenie zákaziek

Určenie postupu verejného obstarávania

Obsah a forma dokumentácie k prvej ex ante kontrole verejného obstarávania poskytovateľovi finančných prostriedkov

Predmet kontroly a druhy kontrol

Finančné dôsledky porušení pravidiel vo verejnom obstarávaní - finančné opravy (korekcie).


Diskusia k vzneseným otázkam účastníkmi kurzu.


Termín konania

 

Uzávierka prihlášok


Rozsah

1 deň

Cena

75,00€ +20% DPH, t.j.cena spolu 90,00€

V cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora a občerstvenie.

Program

08:30h - 09:00h - prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h - vzdelávací seminár
12:00h - 12:30h - obedná prestávka

Forma ukončenia

Účastník seminára získa študijné materiály a bude mu vydané Osvedčenie o absolvovaní seminára.

Lektor

Ing. Eva MEŠKOVÁ: manažérka kontroly verejného obstarávania, odborne vyškolená a spôsobilá školiteľka pre verejné obstarávanie, špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní.

Miesto konania

Hotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava

Kontakt

Mgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

 


Registrácia tlač