Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra

Kód: 230716


Registrácia

Obsah
NázovNormalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra.


Cieľová skupina- asistentky, sekretárky, office manageri, úradníci, administratívni pracovníci pre všetky úrovne riadenia podnikov a organizácií
- všetci , ktorí si chcú zlepšiť schopnosť úpravy písomnosti.

Ciele seminára
- vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca,ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii
- dosiahnuť schopnosť upravovať písomnosti podľa zohľadňujúcich noriem
- ľahšie zvládnuť náročné situácie v pracovných pozíciách a skvalitniť písomné komunikačné zručnosti.
Obsahová náplň
  • Normalizovaná úprava úradných a obchodných listov (pravidlá prehľadne a prakticky podľa odporúčaní platných noriem STN 01 6910 a STN 88 6101).
  • Jazyková kultúra v písomnostiach (korešpondenčná vyspelosť, kodifikované príručky slovenského jazyka a internetové zdroje, rozbor zlozvykov v praxi).
  • Interpunkcia, špeciálne znaky, značky, peňažné a menové jednotky, zátvorky, skratky, písanie dátumov, telefónov, titulov...
  • Typografia (ciele typografie, oddiely, odseky, delenie slov, zvýrazňovanie textu).
  • Práca s kódmi ASC II.
  • Interné písomnosti (pri riadení organizácie - príkazy, smernice, obežníky, pokyny; pri pracovných poradách - pozvánky, zápisy z porád, prezenčné listiny; pri pracovných cestách - plán pracovných ciest, vyúčtovanie pracovnej cesty, správa o pracovnej ceste).
  • Osobné listy prakticky (úprava osobných listov, štylizácia, chyby pri písaní osobných listov).
  • Úprava písomností do zahraničia (špecifiká cudzojazyčnej korešpondencie).
E-etiketa (úprava a štýl elektronickej pošty, elektronický etický kódex, nové trendy v elektronickej komunikácii).
Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH70,00€ + 20% DPH, t.j. spolu 84,00€ s DPH
v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Program08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
12:00 h - 12:30 h - občerstvenie
Forma ukončenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Lektor
doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD.- odborne spôsobilá školiteľka, uznávaná lektorka, vysokoškolská pedagogička, koordinátorka Slovenského centra cvičných firiem na NHF EU v Bratislave, predsedníčka hodnotiacej komisie na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.
Miesto konania
Hotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk


Registrácia tlač