Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra

Kód: 230716


Registrácia

Obsah
NázovNormalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra.


Cieľová skupina- asistentky, sekretárky, office manageri, úradníci, administratívni pracovníci pre všetky úrovne riadenia podnikov a organizácií
- všetci , ktorí si chcú zlepšiť schopnosť úpravy písomnosti.

Ciele seminára
- vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca,ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii
- dosiahnuť schopnosť upravovať písomnosti podľa zohľadňujúcich noriem
- ľahšie zvládnuť náročné situácie v pracovných pozíciách a skvalitniť písomné komunikačné zručnosti.
Obsahová náplň
  • Nová úprava hlavičkového papiera (odporúčania STN 88 6101 s ohľadom na európske normy, aplikácia normy v domácom a medzinárodnom, písomnom styku).
  • Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov úprava písomností podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej normy ISO a EN, pravidlá písania textových údajov a rozbor zlozvykov v praxi, jazyková kultúra v písomnostiach a najnovšie zmeny v pravidlách slovenského pravopisu, psychologická stránka písomností.
  • Jazyková kultúra v písomnostiach (špeciálne znaky, skratky, korektorské značky).
  • Typografia (ciele typografie, odseky, delenie slov, zvýrazňovanie textu, interpunkcia, peňažné a menové jednotky, zátvorky, radenie čísiel).
  • Práca s kódmi ASC II.
  • Interné písomnosti (pri riadení organizácie - príkazy, smernice, obežníky, pokyny; pri pracovných poradách - pozvánky, zápisy z porád, prezenčné listiny; pri pracovných cestách - plán pracovných ciest, vyúčtovaniepracovnej cesty, správa o pracovnej ceste).
  • Osobné listy prakticky (úprava osobných listov, štylizácia, chyby pri písaní osobných listov).
  • Čo s listami zo a do zahraničia (špecifiká cudzojazyčnej korešpondencie).
Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH65,00€ + 20% DPH, t.j. spolu 78,00€ s DPH
v cene sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, organizačné zabezpečenie, obed.

Program08:00 h - 08:30 h - prezencia účastníkov
08:30 h - 15:30 h - vzdelávací seminár
12:30 h - 13:00 h - obedňajšia prestávka
Forma ukončenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Lektor
doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD.- odborne spôsobilá školiteľka, uznávaná lektorka, vysokoškolská pedagogička, koordinátorka Slovenského centra cvičných firiem na NHF EU v Bratislave, predsedníčka hodnotiacej komisie na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.
Miesto konaniaÚstav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
KontaktIng. Silvia Priamová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk


Registrácia tlač

Novinky

 

Novinky

Viac noviniek  

Novinky

Viac noviniek