Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.3. 2019

Kód: 230718

Termín: 01. február 2021 09:00 - 01. február 2021 16:00

Registrácia

 NázovSpráva registratúry a archív organizácie - výklad zákona č.395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. a jej novela účinná od 1. marca 2019


Cieľová skupina

Seminár je určený pre zamestnancov zodpovedných za tvorbu interných noriem a zabezpečenie správy registratúry.

Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná,účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Cieľ kurzu

získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach /Z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov/ zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.
Obsahová náplň
 • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti.

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002Z. z.,

 • vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu - novela účinná od 1. marca 2019

 • Všeobecné zásady správy registratúry.

 • Povinnosti pôvodcov registratúry.

 • Funkcia a zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

 • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.

 • Druhy registratúrnych záznamov.

 • Lehoty uloženia.

 • Archívna činnosť v organizáciách.

 • Diskusia

Termín konania1.2.2021
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň

Cena
75,00€ bez DPH t.j. spolu 90,00€ s DPH
(v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály, občerstvenie).

Program
08:30h - 09:00h -  prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h -  vzdelávací seminár
10:00h -  10:30h - prestávka, občerstvenie
12:00h - 12:30h  - obedňajšia prestávka
Forma ukončenia
Účastník získa po absolvovaní Potvrdenie o absolvovaní seminára

LektoriMgr. Jana Bauerová PhD., Mgr. Daniel Kurucár - Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave

Miesto konaniaHotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač