Všeobecné správne konanie

Kód: 230711

Termín: 16. apríl 2021 09:00 - 16. apríl 2020 15:00

Registrácia

Obsah
Názov

Všeobecné správne konanie

Cieľová skupina
Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí vydávajú rozhodnutia v správnom konaní na základe Správneho poriadku.
Cieľ seminára
Porozumenie obsahu Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a jeho zákonnej aplikácie. Zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní.
Obsahová náplň
  • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.9. 2018).

  • Vzťah Správneho poriadku a osobitných administratívnoprávnych predpisov.

  • Správny orgán a jeho príslušnosť.

  • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.

  • Začatie a priebeh správneho konania.

  • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.

  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.

  • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.

- Výkon rozhodnutia (exekúcia).

Termín konania16.4. 2020
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH75,00€ +DPH, t.j. spolu 90,00€ s DPH

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Program08.30 hod. - 09.00 hod. - prezencia účastníkov
09.00 hod. - 15.00 hod. - vzdelávací seminár
12.00 hod. - 12.30 hod. - prestávka na občerstvenie
Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní seminára.
 Lektori
 JUDr. Mária Havelková, PhD. - Právnická fakulta UK,Katedra správneho a environmentálneho práva
Miesto konania
hotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/ 5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač