Všeobecné správne konanie

Kód: 230711


Registrácia

Obsah
Názov

Všeobecné správne konanie

Cieľová skupina
Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí vydávajú rozhodnutia v správnom konaní na základe Správneho poriadku.
Cieľ seminára
Porozumenie obsahu Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a jeho zákonnej aplikácie. Zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní.
Obsahová náplň
  • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.9. 2018).

  • Vzťah Správneho poriadku a osobitných administratívnoprávnych predpisov.

  • Správny orgán a jeho príslušnosť.

  • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.

  • Začatie a priebeh správneho konania.

  • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.

  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.

  • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.

- Výkon rozhodnutia (exekúcia).

Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH65,00€ + 20%DPH, t.j. spolu 78,00€ s DPH

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Program08.30 hod. - 09.00 hod. - prezencia účastníkov
09.00 hod. - 15.00 hod. - vzdelávací seminár
12.00 hod. - 12.30 hod. - obedňajšia prestávka
Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní seminára.
 Lektori
 JUDr. Mária Havelková, PhD. - Právnická fakulta UK,Katedra správneho a environmentálneho práva
Miesto konania
hotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava
KontaktIng. Silvia ZUBRICKÁ
tel.: 02/ 5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač