Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie

Kód: 230712

Termín: 29. máj 2019 09:00 - 29. máj 2019 15:00

Registrácia

Obsah
NázovKonanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie
Cieľová skupina

Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí prejednávajú priestupky alebo iné správne delikty (napr. stavebné úrady, Slovenská obchodná inšpekcia, polícia a pod.).

Cieľ seminára

Zvýšenie právneho vedomia v konaniach o priestupkoch alebo iných správnych deliktoch, ako aj zvýšenie kvality rozhodnutí, ktorými sa ukladajú sankcie za priestupky alebo iné správne delikty.

Obsahová náplň
 • Pojem a základné zásady správneho práva trestného,

 • Druhy správnych deliktov a ich charakteristické znaky,

 • Vzťah Správneho poriadku, Priestupkového zákona a osobitných predpisov,

 • Charakteristika konania o priestupkoch,

 • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o priestupkoch,

 • Postup pred začatím priestupkového konania - objasňovanie priestupkov,

 • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní,

 • Rozhodnutie v priestupkovom konaní,

 • Sankcie,

 • Skrátenie formy priestupkového konania (blokové a rozkazné konanie),

 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní,

- Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní.

Termín konania29. 05.2019
Uzávierka prihlášok24.05.2019
Rozsah1 deň
Cena s DPH65,00€ + 20%DPH, t.j. spolu 78,00€ s DPH

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora a občerstvenie.

Program08:30 hod. - 09:00 hod. - prezencia účastníkov
09:00 hod. - 15:00 hod. - vzdelávací seminár
12:00 hod. - 12:30 hod. - obedňajšia prestávka
Forma ukončeniaOsvedčenie o absolvovaní seminára.
 Lektor
JUDr. Mária Havelková, PhD. - Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Miesto konania
hotel Max Inn
 Pri Suchom Mlyne 7

811 04 Bratislava
KontaktIng. Silvia ZUBRICKÁ
tel.: 02/ 5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač