Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel

Kód: 230705


Registrácia

Obsah

Názov

Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, ich zamestnanci podieľajúci sa na verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, záujemcovia, uchádzači a ich zamestnanci podieľajúci sa na príprave ponúk, návrhov a revíznych postupov v rámci verejného obstarávania.Vhodné aj pre začiatočníkov a všetkých, ktorí majú záujem o oblasť verejného obstarávania a s ňou spojenú aplikáciu v praxi.

Cieľ kurzu

Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi.
Získanie informácii z oblasti VO so zameraním na zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Obsah

 • Prehľad zákonnej úpravy, Základné pojmy vo verejnom obstarávaní

 • Finančné limity, Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky a spôsoby jej určenia
 • Postupy vo verejnom obstarávaní, Verejná súťaž, Užšia súťaž, Rokovacie konanie so zverejnením
 • Súťažný dialóg, Inovatívne partnerstvo, Priame rokovacie konanie, Rámcová dohoda
 • Určenie lehôt vo verejnom obstarávaní, Konflikt záujmov, Prípravné trhové konzultácie, Opis predmetu zákazky
 • Rozdelenie zákazky na časti, Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk, Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
 • Príprava súťažných podkladov a ich obsah, Návrh zmluvy o dielo
 • Návrh kúpnej zmluvy, Príprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
 • Výzva na predkladanie ponúk, Jednotný európsky dokument (JED)
 • Register partnerov verejného sektora, Elektronické trhovisko
 • Komunikácia – vysvetľovanie podmienok účasti, súťažných podkladov, Predkladanie ponúk
 • Otváranie ponúk, Vyhodnocovanie ponúk
 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, Vysvetľovanie ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy, Podmienky uzatvorenia dodatkov k zmluve
 • Informácia o výsledku verejného obstarávania, Informačné povinnosti voči ÚVO
 • Evidencia referencií, Revízne postupy
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, Kontrola vo verejnom obstarávaní
 • Zmeny vo verejnom obstarávaní od 01.01.2019
 • Diskusia k vzneseným otázkam účastníkmi kurzu

Obsah seminára budeme ku dňu konania aktualizovať a zapracujeme všetky zmeny, ktoré prijme NR SR a UVO.

Termín konania       
September 2020
Uzávierka 
prihlášok      

Rozsah

1 deň
Cena

75,00€ +20% DPH, t.j.cena spolu 90,00€

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Program

08:30h - 09:00h - prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h - vzdelávací seminár
12:00h - 12:30h - obedňajšia prestávka

Forma ukončenia

účastník získa študijné materiály a bude mu vydané Osvedčenie o absolvovaní seminára
 Lektor
 Ing. Eva MEŠKOVÁ - manažérka kontroly verejného obstarávania, odborne vyškolená a spôsobilá školiteľka pre VO, špecialistka s dlhoročnou praxou vo VO

Miesto konania

Hotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava

Kontakt

Mgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač