Správa registratúry a archív organizácie.

Kód: 230707

Termín: 01. február 2021 09:00 - 05. február 2021 16:00

Registrácia

 


Obsah
NázovSpráva registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie- 40 hod. - akreditovaný program MŠVVaŠ SR
Zameranie
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odborná správa dokumentov nie je zrušená. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.
Cieľová skupina
Požadované vstupné vzdelanie
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie.Osoby zodpovedné za tvorbu interných noriem a zabezpečenie správy registratúry.

Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
Ciele kurzu

Profil absolventa

Pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov a pre prácu v archíve organizácie. Získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Absolvent vzdelávacieho programu spozná spôsob prípravy záznamov s uplynutými lehotami uloženia k vyraďovaciemu konaniu. Ovláda manipuláciu so záznamami. Je schopný odborne spracovať archívne dokumenty, ktoré po vyraďovacom konaní boli odovzdané do archívu organizácie.

Obsahová náplň
  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002 Z. z.

  • vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu - novela účinná od 1. marca 2019

  • Všeobecné zásady správy registratúry

  • Správa registratúry (manipulácia so záznamami a spismi v organizáciách), registratúrne strediská - ich význam a funkcia, zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov

  • Archívna činnosť

  • Praktický seminár

  • Exkurzia do vybraného archívu a záverečné konzultácie

  • Záverečné skúšky a vydanie Osvedčenia o získanej kvalifikácii

Termín konania1.2. - 5. 2. 2021

Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní - 40 hod. (denne od 09:00h. do 16:00h.)
Cena
320,00€ + 20 % DPH, t.j. spolu: 384,00€ s DPH
v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály, občerstvenie.
Program08:30 hod.- 09:00 hod. - prezencia
09:00 hod.- 16:00 hod. - vzdelávací seminár
12:00 hod. - 12:30 hod. - obedňajšia prestávka
Forma ukončeniazáverečné skúšky, absolventi dostanú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na celom území SR
LektoriPhDr. Mária MUNKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave
Miesto konaniaHotel Max Inn
Pri Suchom Mlyne 7
811 04 Bratislava
KontaktMgr. Katarína Recká
tel.: 02/5477 6323
email:vzdelavanie@uvs.sk


Registrácia tlač