Projekt DoubleDecker

 

Projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v ČR a SR. Využitím jazykovej blízkosti projekt uľahčí prenos know-how a skúseností z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB medzi Slovenskou a Českou republikou, čím sa vyhne paralelným snahám a podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

Začiatok projektu 1. október 2022

Trvanie projektu: 18 mesiacov

Zapojené krajiny: Česká republika; Slovenská republika. 

Koordinátor: SEVEn, The Energy Efficiency Center (CZ)

Partneri: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK), ViaEuropa Competence Center (SK), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK), Ústav vzdelávania a služieb (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (CZ), České vysoké učení technické v Praze (CZ), Česká rada pro šetrné budovy (CZ),

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu DoubleDecker je identifikovať a dosiahnuť schválenie opatrení na zvýšenie stavebných kapacít v CZ a SK. Účelom opatrení je podporiť transformáciu stavebného priemyslu na energetickú efektívnosť so zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov.

Budú adresované výzvy na potrebu zdvojnásobenia miery renovácií, zvýšenie podielu hĺbkových renovácií, potreby milióna stavebných robotníkov v rámci EÚ a v konečnom rade zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov na stavbách, tak aby spĺňali nové požiadavky na technológie.

Okrem týchto výziev je potrebné reštartovať národné platformy a urýchliť transformáciu stavebníctva a príbuzných odvetví. Dôležitými míľnikmi projektu bude vytvorenie národnej analýzu status quo a národnej cestovnej mapy, ktorých účelom bude strategicky usmerňovať krajiny v snahe splniť ciele Green Deal a súvisiacej vlny obnovy, Smart Finance for Smart Buildings a ďalších iniciatív.

Taktiež vzhľadom na štrukturálne zmeny v energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch, technickom pokroku v priemysle, nových metód vzdelávania, nových ešte ambicióznejších klimatických a energetické cieľov a prebiehajúcej digitalizácii je potrebné si uvedomiť, že existuje kritická potreba aktualizovať základné celoeurópske dokumenty v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS).

Očakáva sa, že projekt bude vykonávať činnosti, ktoré nie sú riešené prostredníctvom Európskeho Stavebného Plánu pre krajinu, na ktorú sa návrh vzťahuje:

  • Opätovné spustenie národnej platformy prostredníctvom vyhradených komunikačných kanálov a pravidelných stretnutí;
  • Prieskum trhu a zber údajov (analýza súčasného stavu);
  • Zhodnotenie efektívnosti implementácie prvej národnej cestovnej mapy;
  • Cielené rozhovory s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
  • Workshopy s príslušnými národnými stakeholdermi a cieľovými skupinami;
  • Aktualizácia národnej cestovnej mapy vrátane opatrení do roku 2030 a odporúčaní politík, potvrdenie relevantnými národnými stakeholdermi.


tlač