GD4B Tlačová správa 23.6.2022

Zelená dohoda pre budovy presadzuje udržateľné energetické investície

Na stretnutí stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave dominovala téma založenia Finančnej platformy pre financovanie udržateľných energetických investícií a rozvoj smart energetických služieb v podmienkach nového dizajnu pre trh s elektrinou.

Projekt Zelená dohoda pre budovy má pomôcť pri presadzovaní udržateľných energetických investícií, na ktoré už globálni a regionálni investori a firmy v oblasti stavebníctva a budov postupne prechádzajú v súlade s požiadavkami zadefinovanými v Európskej zelenej dohode. Projekt realizuje konzorcium deviatich partnerov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorých patrí aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalšími partnermi sú Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

„Okrúhly stôl stakeholderov potvrdil odporúčanie Odbornej skupiny pre financovanie udržateľných energetických investícií vytvoriť Finančnú platformu pre udržateľné energetické investície. Zahrnie kľúčových stakeholderov ako finančné inštitúcie, relevantné štátne inštitúcie, mestá a ďalších. Táto platforma ponúkne komplexné riešenia, ktoré bankám, finančným sprostredkovateľom, spoločnostiam poskytujúcim energetické služby alebo iným subjektom združujúcim investície umožní nasadiť atraktívne produkty udržateľného financovania energie veľkému počtu konečných príjemcov na Slovensku vrátane regiónov, ktoré sú slabo obsluhované komerčnými fondmi," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Na Slovensku je veľa nedostatočne obsluhovaných regiónov s množstvom malých a stredných projektov. Agregácia projektov podporí motiváciu vlastníkov budov realizovať projekty energetickej efektívnosti.

Tradičný model centralizovanej výroby, kde energia prúdi jedným smerom od výroby až k pasívnym poplatníkom sa stáva zastaraným. Nová legislatíva má implementovať aj nový dizajn trhu s elektrinou: „Na seba nadväzujúce inovácie významne ovplyvnia charakter prác pri obnove ako aj pri výstavbe nových budov. Budovy budú elektrinu spotrebovávať, vyrábať, ale aj dodávať na nový trh s elektrinou," dodal Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA.

Jedným z prijatých opatrení bude aj vytvorenie Platformy pre smart energetické služby. Bude zahŕňať Energy lab na podporu rozvoja komplexných energetických riešení pre budovy a expertnú skupinu, ktorá bude testovať podmienky nového dizajnu trhu s elektrinou.

Smart energetické služby zabezpečia sektorovú integráciu, koordináciu energetickej efektívnosti a demand response, systémy uskladňovania energie/hybridné systémy, e-mobilitu a VOZE, ktoré získajú flexibilitu na strane dopytu.

Vysoký podiel (až 100 %) variabilných obnoviteľných zdrojov energie (VOZE) je budúcnosťou energetických systémov, ktoré si v prípade prepojenia vyžadujú flexibilitu. Na trhu povedie k nižšej cene energií. To je mimoriadne dôležité pri riešení problému zvyšovania cien, ako napríklad v prípade zemného plynu, ktoré v súčasnosti zažívame na energetických trhoch.

Stavebný sektor sa výrazne zmení a poskytne atraktívnejšie kariérne možnosti. Viac ako kapitál, bude kritický faktor stavebnej výroby predstavovať talent. Zmeny prinesú vyššiu atraktivitu pedagogického zamestnania v stavebnom sektore. Konkurencieschopné zručnosti a vedomosti si vybuduje budúca aj existujúca pracovná sila ako aj pedagógovia, ktorí pripravujú pracovnú silu na zamestnanie.

Okrúhly stôl sa zaoberal aj financovaním a stratégiou vzdelávania. Prijal opatrenie na spracovanie stratégie odborného vzdelávania na 2. stupni, ďalšieho a kontinuálneho vzdelávania pre implementáciu inovácií v energetickom a stavebnom sektore.

Súčasťou medzinárodného projektu, ktorý bude vďaka podpore z európskeho programu Horizon 2020 prebiehať ešte dva roky, je príprava 4 cestovných máp zameraných na bytové, nebytové, komerčné a priemyselné budovy ako aj na infraštruktúru pre inteligentné štvrte a mestá.

Viac informácií o projekte: https://greendeal4buildings.eu/


tlač