Registračný formulár

Názov programu: Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie
Kód programu: 230707
Termín: 19. marec 2018 08:30 - 23. marec 2018 16:00
Kontaktné údaje
Iné
Spôsob platby
účastnický poplatok vo výške 342 € za vybraný kurz 230707 uhradím v prospech účtu číslo IBAN: SK63 7500 0000 0040 0786 6155 ČSOB, a.s., Bratislava:


PODMIENKY PLATBY

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0786 6155
variabilný symbol: 230707
konštantný symbol: 0308

  1. Vašu účasť potvrďte záväznou prihláškou spolu s avízom o platbe najneskôr 7 dní pred začiatkom podujatia na kontaktnú adresu poštou, faxom alebo emailom. Definitívna registrácia prihlášky je možná až po zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade, že úhrada účastníckeho poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pre začiatkom podujatia, požadujeme predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.
  2. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. ÚVS, s.r.o. JE PLATITEĽOM DPH.
  3. Účastnícky poplatok uhraďte pred začiatkom podujatia podľa počtu prihlásených osôb prevodným príkazom alebo výnimočne v hotovosti pred začiatkom podujatia.
  4. Daňový doklad obdrží účastník po ukončení podujatia.
  5. Za neprítomného účastníka ÚČASTNÍCKY POPLATOK NEVRACIAME.
  6. V prípade vyčerpania kapacity účastníckych miest Vám ponúkneme náhradný termín alebo vrátime účastnícky poplatok.

ÚVS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zrušenie plánovanej akcie, príp. na zmenu lektora

Overovacie informácie


* povinné