Verejné obstarávanie –Vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať v praxi pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.

Kód:


Registrácia

Obsah

Názov

Verejné obstarávanie - vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať v praxi pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmeny podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.


Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, ich zamestnanci podieľajúci sa na verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, ďalej záujemcovia, uchádzači a ich zamestnanci podieľajúci sa na príprave ponúk, návrhov a revíznych postupov v rámci verejného obstarávania, ako i osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorí financujú zákazky z prostriedkov EU.


Cieľ kurzu

Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi.
Získanie informácii z oblasti VO so zameraním na
zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Obsah

·         Finančné limity

·         Nové výnimky zo zákona o VO

·         Predpokladaná hodnota zákazky

·         Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov

·         Zmeny v určovaní lehôt na predkladanie ponúk

·         Konflikt záujmov – definícia

·         Postupy vo verejnom obstarávaní, nový postup - inovatívne partnerstvo

·         Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Predmet úpravy

·         Partner verejného sektora

·         Register, registrujúci orgán a registrácia konečného užívateľa výhod

·         Sankcie za porušenie povinností partnera verejného sektora

·         Určenie podmienok účasti vo VO, Jednotný európsky dokument (JED)

·         Vyhodnotenie podmienok účasti, možnosť nahradenia subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky

·         Nové kritériá na vyhodnotenie ponúk, environmentálne externality

·         Zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek v systéme EVO (praktické ukážky postupov)

·         Zadávanie zákaziek s využitím elektronického trhoviska

·         Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska

·         Zadávanie zákaziek na letenky

·         Zelené verejné obstarávanie

·         Zmeny v revíznych postupoch

  • D i s k u s i a.

Termín konania


Uzávierka prihlášok


Rozsah

1 deň

Cena

65,00€ +20% DPH 13,00€, t.j.cena spolu 78,00€

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie a obed.


Program

08:30h - 09:00h - prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h - vzdelávací seminár
12:00h - 12:30h - obedňajšia prestávka

Forma ukončenia

účastník získa študijné materiály a bude mu vydané Potvrdenie o absolvovaní seminára

Lektor

Ing. Eva Mešková: odborne vyškolená a spôsobilá školiteľka pre verejné obstarávanie, špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní.

Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava

Kontakt

Ing. Silvia Priamová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

 


Registrácia tlač

Novinky

 

Novinky

Viac noviniek  

Novinky

Viac noviniek