Verejné obstarávanie a zmeny vo VO v praxi, výklad zákona č. 343/2015 Z.z.

Kód: 230704


Registrácia

Obsah
NázovVerejné obstarávanie - zmeny vo VO v praxi,

výklad zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, záujemcovia, uchádzači, štátna správa, obce, VÚC, kontrolóri, právnici a všetci tí, ktorí sa podieľajú na príprave, resp. na realizácii verejného obstarávania, ako aj na príprave, predkladaní ponúk a priebehu zákazok.
Ciele seminára

Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii nového zákona do praxe. Získanie aktuálnych informácií z oblasti VO v súlade s novým zákonom o VO č. 343/2015 Z.z.

Obsah
 • východiská nového zákona o VO

 • zmeny v základných pojmoch, inovácia ako zavedenie nového alebo významne zlepšeného 

 • zmeny vo finančných limitoch - § 5

 • VO / O / subjekt, ktorý obdržal finančný príspevok

 • konečný užívateľ výhod

 • evidencia referencií 

 • elektronické trhovisko

 • zmena a odstúpenie od obchodného dokumentu

 • konflikt záujmov

 • prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov

 • postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií v zmysle nového zákona

 • zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom

 • zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom

 • zadávanie nadlimitných koncesií  VO / O

 • zadávanie podlimitných zákaziek s aplikáciou ET a bez jej aplikácie

 • zadávanie  zákaziek s nízkou hodnotou 

 • súťaž návrhov

 • zadávanie zákaziek z oblasti obrany a bezpečnosti

 • správa vo VO – úrad a jeho kompetencie a pôsobnosť, rada a jej kompetencie,

 • certifikácia systému na uskutočnenie elektronickej aukcie

 • zoznam hospodárskych subjektov, žiadosť, zmena údajov

 • register konečných užívateľov výhod

 • revízne postupy  - žiadosť o nápravu a dohľad nad VO

 • ex ante posúdenie

 • konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzatvorení obchodného dokumentu

 • námietky, odvolanie a výška  kaucie 

 • návrh na určenie neplatnosti obchodného dokumentu

 • správne delikty – pokuty,   zákaz účasti vo VO

Odborná diskusia, príklady z praxe priebežne každý deň výkladu.

Termín konania
podľa záujmu
Uzávierka prihlášok
Rozsah3 školiace dni

Cena

165,00€ + 20%DPH, t.j. cena spolu 198,00€ s DPH
v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora,  študijné materiály, občerstvenie.

Program
08:30h - 09:00h - prezencia účastníkov
09:00h - 16:00h - vzdelávací seminár
10:00h - 10:30h - prestávka na kávu a občerstvenie
12:00h - 12:30h - obedňajšia prestávka, obed

Forma ukončeniaÚčastník získa po absolvovaní Potvrdenie o absolvovaní seminára

Lektori
Odborne vyškolený a spôsobilý školiteľ pre verejné obstarávanie, špecialista s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania.
Miesto konaniaÚstav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
KontaktIng.  Silvia Priamová
tel.: 02/5477 6323
email: vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač

Novinky

 

Novinky

Viac noviniek  

Novinky

Viac noviniek