Rozhodnutie v správnom konaní

Kód: 230711


Registrácia

Obsah
NázovRozhodnutie v správnom konaní


Cieľová skupina

pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a úradov, ktorí sa riadia zákonom o správnom konaní a vydávajú rozhodnutia.

Cieľ seminára
- zdokonalenie postupov pri rozhodovaní v správnom konaní, príprave a vydaní rozhodnutia
- zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní.
Obsahová náplň
  • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.1. 2004).
  • Subjekty správneho konania.
  • Správny orgán a jeho príslušnosť.
  • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.
  • Začatie a priebeh správneho konania.
  • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.
  • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.
  • Výkon rozhodnutia (exekúcia).
Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH65,00€ + 20%DPH, t.j. spolu 78,00€ s DPH

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora občerstvenie a obed.


Program08.30 hod. - 09.00 hod. - prezencia účastníkov
09.00 hod. - 16.00 hod. - vzdelávací seminár
12.00 hod. - 12.30 hod. - obedňajšia prestávka
Forma ukončeniaPotvrdenie o absolvovaní seminára.
Lektori

doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva

Miesto konaniaÚstav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
KontaktIng. Silvia Priamová
tel.: 02/ 5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač