Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov
Cieľová skupina verejná správa, vlastníci nehnuteľností, nájomníci a správcovia budov
Ciele programu (kurzu)
• Prezentovať najdôležitejšie prvky systému BIM a výhody tohto spôsobu projekcie pre verejnú správu, vlastníkov, nájomníkov a správcov budov;
• Vysvetliť, ako môže využívanie systému BIM prispieť k úsiliu o zvýšenie energetickej hospodárnosti budov počas verejného obstarávania, povoľovacieho procesu a najmä pri spravovaní počas prevádzky;
• Ukázať prácu s BIM pomocou animácie a pomocou práce s reálnym digitálnym modelom;
• Vyvolať diskusiu ako postupovať pre úspešné zavedenie BIM do procesu schvaľovania
• Vysvetliť funkcie dostupné v BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti a na preukázanie - kontrolu dodržiavania požiadaviek na energetickú hospodárnosť;
• Navrhnúť zoznam úloh a cieľov pre úspešné zavedenie BIM do legislatívnych postupov schvaľovacích postupov v stavebníctve;
• Informovať cieľové skupiny užívateľov o možnostiach zdokonaľovania sa v práci s BIM technológiami.
Obsahová náplň
Ako BIM pomáha užívateľom pri dosahovaní požadovanej energetickej úspornosti budovy počas jednotlivých fáz životného cyklu budovy;
• Aké nástroje musia cieľové skupiny zvládnuť, aby mohli využívať výhody BIM;
• Ako digitalizovať model budovy, aby sa s ním dalo efektívne narábať pri plnení pracovných povinností;
• Infraštruktúra a školenia potrebné pre užívateľov, aby dokázali plniť svoje pracovné úlohy pomocou technológie BIM.

PROGRAM:

09:00h
Úvod do Net-UBIEP projektu: úloha digitalizácie pri objavovaní benefitov Construction 4.0 RNDr.
Ing. František Doktor, Via Europa
09:30h BIM pri získavaní stavebného povolenia:
  • výhody pre udeľovanie povolení;
  • prínos pre administratívne procesy;
  • prepojenie s ďalšími informačnými systémami;
  • ďalšie výhody: zdaňovanie, emisné kvóty CO2 atď.        Ing. Petr Matyáš, Odborná rada CZ Bim
10:15h – Diskusia
10:30h – Prestávka na občerstvenie
10:45h
Ukážka práce s BIM- Práca s digitálnym modelom budov- Výhody digitálneho modelu pre navrhovanie, povolenie a realizáciu
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. FA STU
11:30h Diskusia
12:00h Obed
13:00h
Ako môžu BIM používať majitelia budov: ·BIM pre správu majetku; ·Využitie BIM v procese údržby budov; ·Využitie BIM pri neočakávanej údržbe; ·Využitie BIM pri vykazovaní energetickej efektívnosti budov.
Ing.arch. Ivor Mečiar, ArtD. FA STU
13:30h
Diskusia 14:00h ·Informácie o možnostiach zdokonaľovania sa v BIM; ·Možnosti technickej podpory – Diskusia

Seminár vrátane občerstvenia a obedu je bezplatný.

Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPHbezplatne
Program
08:30 h – 09:00 h – prezencia účastníkov
09:00 h – 15:00 h – vzdelávací seminár
12:00 h – 13:00 h – obedňajšia prestávka
Miesto konaniaVedecký park UK v Bratislave
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava
KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač