Informácia pre špecialistov PO

Informácia pre Špecialistov požiarnej ochrany: 

Dňa 9.4.2020 bol novelizovaný zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „ zákon o ochrane pred požiarmi“). Novelizovaný bol zákonom č. 73/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID – 19

Viac na:

https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/krizanova_foto/rok_2020/april_2020/novela_zakona/Novela%20zakona%20o%20ochrane%20pred%20poziarmi%20suvisiaca%20s%20ochorenim%20COVID-19.pdf

tlač